card

Ковер

НЭТБОНД ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Үнэт цаас гаргагчаас тогтоосон хугацаа дуусмагц үндсэн төлбөр болон хүүг мөнгөн хэлбэрээр, эсвэл тодорхой эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийн хэлбэрээр тухайн үнэт цаас эзэмшигчид эргүүлэн төлөх үүргийг гэрчилсэн болон түүнтэй адилтгах бусад үнэт цаасыг өрийн хэрэгсэл гэж нэрлэдэг. 

Нэтбонд нь өрийн хэрэгслийн нэг төрөл бөгөөд урьдчилан тогтоосон хүү, хугацаа, нэрлэсэн үнэтэй байна. Та өөрт тохирсон хугацаа, хүүтэй Нэтбондыг сонгон худалдан авснаар таны мөнгөн хөрөнгө тухайн тогтоосон хүүгээр өсч, хугацаа дуусахад таны дансанд буцаан төлөгдөх юм. 

2019 оны 2-р улирлын байдлаар нийт 538 банк бус санхүүгийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 27 ББСБ өрийн хэрэгсэл гаргаж, 33.8 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн эх үүсвэр татан төвлөрүүлсэн байна.


НЭТБОНДЫГ ХЭРХЭН ХУДАЛДАЖ АВАХ ВЭ?

Та манай дурын салбар дээр өөрийн бичиг баримттай (иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт) хүрэлцэн ирж, өрийн хэрэгслийн нөхцөлтэй танилцаж, гэрээ байгуулан хөрөнгөө байршуулснаар Нэтбондыг худалдан авах боломжтой.

СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Тогтмол мэдээлэл авахыг хүсвэл

Хүсэлт илгээх